“ธรรมาภิบาลยุควิถีใหม่ กฟผ. ก้าวไกล ไม่ทุจริต”

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์
ผ่าน live.egat.co.th และ facebook กฟผ.

ข้อความจากผู้บริหาร กฟผ.

กำหนดการ

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

เวลากิจกรรม
09.00–09.10 น.ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวรายงาน และเชิญประธานกรรมการ กฟผ.เปิดงาน
09.10 –09.15 น.ประธานกรรมการ กฟผ. กล่าวเปิดงาน-ประธานกรรมการ กฟผ. และผู้เข้าร่วมงาน แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และถ่ายภาพร่วมกัน
09.15 –09.25 น.ผู้ว่าการ กฟผ. และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. (รวห.) กล่าวถึงการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในยุควิถีใหม่
09.25–10.25 น.การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการทํางานในยุควิถีใหม่”
10.25 –10.45 น.พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ
10.45–10.50 น.การขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.
10.50–10.55 น.พิธีมอบรางวัลโครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประจําปี 2563
10.55–11.00 น.พิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ประจําปี 2564
11.00–11.05 น.พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานคุณธรรม
11.15 น.จบงาน