“กฟผ. ธำรงธรรมาภิบาล ดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ”

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุม Auditorium ชั้น 3
อาคาร 50 ปี กฟผ. (ท.103) สำนักงานกลาง กฟผ.

กฟผ. องค์การใสสะอาด ปี 2563

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เวลากิจกรรม
08.00 – 08.45 น.ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00 – 09.15 น.พิธีเปิดงาน โดย ประธานกรรมการ กฟผ. และผู้ว่าการ กฟผ.

- การร่วมแสดงความมุ่งมั่นเชิงสัญลักษณ์ของคณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ กฟผ.
09.15– 10.30 น.เสวนา เรื่อง “ทำงานให้โปร่งใส ต้องใส่ใจจรรยาบรรณ”
10.35 – 10.55 น.พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ โดย กรรมการ กฟผ.
10.55 – 11.55 น.พิธีมอบรางวัลโครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 และบุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 โดย กรรมการ กฟผ. และผู้บริหาร กฟผ.
11.55 น.เสร็จพิธี